Vademecum dla narzeczonych

Vademecum dla narzeczonych
którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa poza swoją parafią w kaplicy na Jaszczurówce

Informujemy, że śluby w kaplicy na Jaszczurówce są udzielane od 15 marca do 31 października.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2021

DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 r.


W SPRAWIE OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE ZABYTKOWEJ KAPLICY W JASZCZURÓWCE BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO


Na podstawie art. 5 pkt 22 w związku z art. 12 ust. 3 i art. 8e ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 tj. z dnia 2021.06.21) zarządza się, co następuje:


§1


1. Wprowadza się opłaty za udostępnianie Kaplicy w Jaszczurówce należącej do Tatrzańskiego Parku Narodowego (dalej jako TPN) w związku z organizacją okolicznościowych ceremonii, a to ceremonii ślubnej, ceremonii chrztu.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy nr 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005 lub za pośrednictwem strony https://tpn.pl/zwiedzaj/e-biletyTPN. Wszystkie opłaty zawierają należną stawkę podatku VAT.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 zostaną w całości wykorzystane na bieżące remonty Kaplicy w celu utrzymania zabytkowej substancji.


§2


1. Opłata w związku z organizacją ceremonii ślubnej w Kaplicy Jaszczurówka - TPN wynosi 1 000,00 zł.
2. Opłata w związku z organizacją ceremonii chrztu w Kaplicy Jaszczurówka - TPN wynosi 500 zł.
3. Ceremonie ślubne i chrzty mogą odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora TPN na wykorzystanie Kaplicy.
4. Szczegółowe warunki organizacji ceremonii zostaną określone w zezwoleniu.
5. Z opłat za ceremonie ślubne i chrzty zwolnione są osoby na stałe zamieszkujące na terenie Parafii Rzymsko-Katolickiej Zakopane Cyrhla.


§3


Dyrektor TPN w uzasadnionych przypadkach może zmniejszyć opłatę lub zwolnić z opłat za udostępnienie Kaplicy w Jaszczurówce.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZYMON ZIOBROWSKI


 1. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego tylko proboszcz parafii tymczasowego lub stałego miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej może pobłogosławić ich związek małżeński. Tymczasowe miejsce zamieszkania to przebywanie powyżej 3 miesięcy, stałe miejsce powyżej 5 lat.
 2. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć ślub poza parafią, np. na Jaszczurówce to:
  - na 3 miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej, aby poprosić go o pozwolenie na ślub poza parafią
  - dla narzeczonych, którzy mieszkają daleko od Zakopanego najdogodniejsze jest załatwianie wszystkich formalności przedślubnych u proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej
  - jeśli załatwiamy sprawy formalne we własnej parafii to należy przedstawić swojemu księdzu proboszczowi:
  • akt chrztu zawierający również zapis o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeżeli byliśmy chrzczeni gdzieindziej) pamiętając, że dokument ten jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty),
  • dokumenty do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy),
  • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego,
  • dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
  • jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny należy przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • wdowiec lub wdowa przedstawiają akt zgonu swojego współmałżonka.
 1. Po wypełnieniu wspomnianych formalności najpóźniej na 2 tygodnie przed ustalonym wcześniej z proboszczem z Cyrhli terminem ślubu należy dostarczyć mu osobiście lub przesyłką kurierską pozwolenie czyli tzw. licencję od proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej, dokumenty do ślubu konkordatowego i dane świadków.
 2. Należy pamiętać, że w zimie kaplica na Jaszczurówce jest bardzo słabo ogrzewana.
 3. Odnośnie dobrowolnej ofiary składanej zwyczajowo z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa należy pamiętać, że kaplica na Jaszczurówce jest obiektem zabytkowym.
 4. W sprawie ewentualnej organowej oprawy muzycznej należy skontaktować się z organistką p. Teresą nr tel. 725-997-719 minimum na miesiąc przed ślubem.
 5. Koszt posługi zakrystianina wynosi 100 zł.
 6. Ważna uwaga, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na którym leży kaplica na Jaszczurówce jest absolutny zakaz rozsypywania konfetti.
 
 
 
 
 
 
Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego , siedziba: ul. Cyrhla 37, Zakopane 34 - 500.