Historia parafii

Toporowa Cyrhla - Dzielnica Zakopanego, położona we wschodniej części przy szosie do Morskiego Oka (ok. 6,5 km od centrum). Osiedle to usytuowane jest na dużej polanie podreglowej (980-1050 m npm). Cyrhla oznaczało pierwotnie wykarczowaną polanę; pochodzi od słowa 'czyrhlić' lub 'czerchlić', które oznacza obijać korę z drzewa, aby uschło. Natomiast Toporowa - pochodzi od nazwiska górali Toporów, dawnych właścicieli polany, którzy przybyli z miejscowości Toporzec na Węgrzech (obecnie słowacki Spisz).

 

Początków obecności księży Marianów na Cyrhli należy dopatrywać się w ich duszpasterstwie młodzieżowym. Z tą działalnością byli związani księża: Leon Szeląg, Aleksander Perz, Włodzimierz Okoński i Olgierd Nassalski. 

 

Ks. Szeląg począwszy od 1945 roku wraz z klerykami Mariańskimi systematycznie urządzał obozy dla swoich wychowanków w Jaszczurówce, Chłabówce i na Cyrhli. Historycznym momentem w dziejach Zgromadzenia Księży Marianów na Cyrhli, była zgoda metropolity krakowskiego ks. kardynała Karola Wojtyły na założenie domu wczasowego dla potrzeb zgromadzenia (11.12.1967 r.). W 1968 roku Zgromadzenie Marianów zakupiło dom na Cyrhli nr. 45 w stanie surowym. W niedługim czasie oddano go do użytku wraz z kaplicą, która od 1971 r. została udostępniona wiernym podczas niedzielnych i świątecznych Mszy św. Od strony administracji kościelnej Cyrhla znajdowała się w obrębie parafii Olcza. Podczas wizytacji kanonicznej parafii w 1976 r. Ks. biskup Julian Groblicki nawiedził kaplicę Marianów na Cyrhli i wyraził życzenie, aby powstał tutaj ośrodek duszpasterski. 

 

Pierwszym duszpasterzem był ks. Stanisław Dąbrowski, a od 1972 r. Ks. Eugeniusz Ogiński. Od 1976 r. na prośbę proboszcza z Olczy, księża marianie prowadzili katechizację dzieci i młodzieży z Cyrhli. W pamięci wiernych i wczasowiczów zapisał się kolejny mariański duszpasterz ks. Jan Sucharzewski, który przebywał na Cyrhli w latach 1977 do 1983. W 1982 r. proboszcz parafii Olcza ks. Jan Kowalik, uwzględniając potrzeby wiernych i względy duszpasterskie wystąpił do Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie z propozycją utworzenia odrębnej parafii na Cyrhli. Dnia 9 stycznia 1984 r. metropolita krakowski, ks. kardynał Franciszek Macharski wydał dekret, mocą którego została erygowana nowa parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Powierzono ją na stałe Zgromadzeniu Księży Marianów. Pierwszym jej proboszczem został ks. Czesław Knozowski. Nowo utworzona parafia administracyjnie obejmowała następujące osiedla: Chłabówka Dolna; Chłabówka Górna; Cyrhla; Hrube Niżne; Hrube Wyżne; Wyskówki; Zoniówka i Jaszczurówka do potoku Olczyskiego wraz z kaplicą Witkiewicza po wezwaniem Serca Jezusowego.

 

Z racji powstania nowej parafii zaistniała konieczność budowy kościoła oraz domu zakonnego. W związku z tym w sierpniu 1987 r. pierwszego proboszcza ks. Czesława Knozowskiego zastąpił nowy proboszcz, ks. Zdzisław Minota, któremu Zgromadzenie Marianów powierzyło budowę kościoła oraz domu zakonnego. Dnia 25 października 1987 r. nastąpiło uroczyste poświecenie przez ks. biskupa Kazimierza Górnego placu pod budowę kościoła. Projekt kościoła oraz domu zakonnego wykonał inż. Architekt Tadeusz Jędrysko z Nowego Targu. Prace budowlane ruszyły dnia 6 sierpnia 1988 r. Już w 1989 r. ukończono w stanie surowym kaplicę, w której po raz pierwszy odprawiono pasterkę. Było to niezwykłe wydarzenie dla parafian, że mogli uczestniczyć na Mszy św. w własnej nowo wybudowanej kaplicy. 

 

W 1990 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego. Dnia 14 sierpnia 1991 r. w Wadowicach, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny kościoła na Cyrhli. Kamień ten składa się z trzech części: kamienia z Golgoty z Ziemi Świętej; kamienia z fundamentu kaplicy MB Ostrobramskiej z Wilna oraz z kamienia z rodzimej Cyrhlańskiej ziemi. Te trzy kamienie maja być znakiem jedności zgody i pojednania miedzy ludźmi w Bogu miłosiernym. Dnia 28 czerwca 1992 r. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza św. którą koncelebrowali ks. proboszcz Zdzisław Minota, Ks. Jan Podstawka oraz Ks. Kazimierz Jankiewicz. Była to pierwsza Msza św. w kaplicy z pełnym wystrojem wnętrza. Powyższą kaplicę w dniu 19 września 1992 r. poświęcił ks. biskup Albin Małysiak. Od tej pory życie religijne koncentrowało się w tej właśnie kaplicy. Pierwszą organistką została pani Irena Majerczyk z Hrubego Niżnego (która pracuje do dzisiaj), natomiast obowiązki kościelnego podjął pan Andrzej Topór Roj. 

 

Mając już do dyspozycji wykończoną i poświęconą kaplicę, sukcesywnie prowadzono prace przy budowie kościoła i domu zakonnego. Pod koniec 1993 r. mariańscy duszpasterze przeprowadzili się z domu nr 45 do nowo wybudowanego domu zakonnego Cyrhla 37. Od 1995 r. rozpoczął działalność Ośrodek Rekolekcyjno - Wypoczynkowy. W 1996 r. przystąpiono do prac wykończeniowych kościoła. Projekt wystroju wnętrza opracowali architekci z Łodzi: Jerzy Czajkowski i Jan Martyka. Prace wykończeniowe postępowały sprawnie, więc nadszedł upragniony dzień oddania kościoła do użytku wiernych. 

 

16.09.2000 r. nastąpiła uroczysta dedykacja nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Dokonał tego metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski. W uroczystości taj wzięło udział 43 kapłanów, klerycy mariańscy oraz wierni z parafii i przybyli goście.


Toporowa Cyrhla w Zakopanem

Toporowa Cyrhla w Zakopanem

ks. Zdzisław Minota MIC i Lesław Dall

 


Kaplica w Jaszczówce

Nazwa 'Jaszczurówka' pochodzi od żyjących tu niegdyś salamander plamistych, nazywanych przez górali 'jaszczurami'. 

 

Kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego fundacji rodziny Uznańskich projektował Stanisław Witkiewicz (1851-1915). Pisarz, malarz, historyk sztuki i działacz społeczny. Budowę kaplicy rozpoczęto w roku 1904, a ukończono dwa lata później. Przy realizacji projektu współpracowali: inż. Blacha i miejscowi górale, mistrzowie siekiery i dłuta. 

 

Ołtarz główny przypomina swoją konstrukcją chatę góralską. Po obu stronach ołtarza są dwa kolorowe witraże z herbami Polski i Litwy, wykonane według projektu Stanisława Witkiewicza. Kaplica w Jaszczurówce to jeden z najpiękniejszych pomników sztuki i stylu zakopiańskiego w Polsce.

 

W latach 50-tych XX wieku wyposażono kaplicę w dwa ołtarze boczne: Matki Bożej i św. Józefa. Stacje drogi krzyżowej namalował na szkle Jan Jachimiak, a miejscowi górale wyrzeźbili w drewnie dębowym wiszący żyrandol. 

 

W trudnych latach dla kościoła w Polsce (1977-1983) ks. Jan Kowalik, proboszcz parafii na Olczy podjął trud zbierania ofiar, by przeprowadzić kapitalny remont walącej się kaplicy. Dzięki jego wysiłkom ten cenny zabytek został uratowany. Od roku 1984 kaplica znajduje się pod opieką Księży Marianów z parafii na Cyrhli. W jej podziemiach corocznie organizowane są wystawy sztuki ludowej.


Linia czasu naszej parafii

Księża Marianie nabyli w stanie surowym dom jednorodzinny w Zakopanem - Cyrhli nr. 45.

Kuria Metropolitalna wyraziła zgodę na przechowywanie w Kaplicy Księży Marianów Najświętszego Sakramentu. Pierwszym Rektorem kaplicy został Ks. Stanisław Dąbrowski. Następnymi byli: Ks. Eugeniusz Ogiński, ks. Jan Sucharzewski i ks. Czesław Knozowski.

Marianie na prośbę Księdza Mgra Jana Kowalika, proboszcza z Olczy, rozpoczęli katechizację w szkole.

Zostaje erygowany osobny Dom Zakonny na Cyrhli. (do tego roku Marianie należeli do Domu Zakonnego w Rdzawce k/ Rabki).

Ks. Stanisław Chryc zostaje ekonomem domu zakonnego na Cyrhli.

Erygowanie parafii dekretem ks. Kard. F. Macharskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Czesław Knozowski. (1984-1987)

Pierwszy chrzest (Barbara Elżbieta Figus z Chłabówki Dolnej)

Wykonano nową dzwonnicę dla ufundowanego przez parafian dzwonu jako wotum wdzięczności za powstanie parafii na Cyrhli.

Wprowadzenie nabożeństwa, Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ks. proboszcz Czesław Knozowski poświęcił dzwon i nowo wybudowaną dzwonnicę.

Rekolekcje Wielkopostne prowadził Ks. Olgierd Nassalski

W Kaplicy na Cyrhli odbył się pierwszy pogrzeb śp. Marii Stachoń. (ur. 1930r.)

Wybrano demokratycznie pierwszą Radę Parafialną.

I Komunia święta w nowej parafii

Pierwszy w parafii "góralski" ślub Grażyny Stachoń i Andrzeja Topór-Roj. Ślub odbył się w Kaplicy na Jaszczurówce. Ślub pobłogosławił ks. Czesław Knozowski. Koncelebrantami byli: Ks. Zenon Krysztofik, ks. Tadeusz Rogalewski i Ks. Jan Sucharzewski.

Nasz parafianin alumn Kazimierz Chyc Mulik przyjmuje w Kaplicy Seminaryjnej w Krakowie z rąk Ks. Kard. F. Macharskiego święcenia diakonatu.

W naszej parafii po raz pierwszy udzielono Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu udzielił Ks. Bp Pietraszko młodzieży z klas VII i VIII (31 osób w tym dwie dorosłe)

Diakon Kazimierz Chyc Mulik zostaje wyświęcony w Krakowie na kapłana

Proboszczem zostaje ks. Zdzisław Minota (1987-1991)

Poświęcenie placu pod budowę kościoła i Domu Zakonnego przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego.

Rozpoczęcie budowy pod nadzorem inż. Janusza Tlałki z Zakopanego.

Pierwsza Pasterka w kaplicy wybudowanej w stanie surowym.

Ojciec św. Jan Paweł II w Wadowicach poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła na Cyrhli.

Na nowym cmentarzu ustawiono stalowy krzyż. Pierwszy pogrzeb na cmentarzu parafialnym odbył się 5. 11. 1991 .

Ks. Bp Albin Małysiak poświęcił nowo wybudowaną kaplicę i wmurował kamień węgielny w zewnętrzną ścianę świątyni.

Poświęcenie i zamontowanie krzyża na wieży kościoła

Ks. Bp Albin Małysiak poświęcił dzwony kościelne

Otwarcie części Domu Zakonnego.

Otwarcie Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego

Zamontowanie "ekologicznego" ogrzewania olejowego w całym obiekcie zakonnym.

Pierwsza Msza św. w oprawie kultury góralskiej

Misje Święte i nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Ks. Kard. Macharski dokonał konsekracji kościoła.

Instalacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

Ks. Michał Rymar zostaje trzecim z kolei proboszczem w parafii Miłosierdzia Bożego na Cyrhli.

Zakończenie ułożenia wszystkich stacji Drogi Krzyżowej Witrażowej wg. projektu Juliusza Czajkowskiego z Łodzi. Prace wykonał Andrzej Hibner z pracowni witraży w Łodzi.

Poświęcenie Drogi Krzyżowej

Wykonanie witraży figuralnych

Zmiana sposobu ogrzewania Kościoła i Domu Zakonnego. Ekologiczny olej zastąpiono eko - groszkiem.

Uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji O. Stanisława Papczyńskiego, poświęcenie Witraży (jeden z postacią Bł. Stanisława). Uroczystością przewodniczy Ks. Wojciech Skóra, Kustosz Grobu O. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii.

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego , siedziba: ul. Cyrhla 37, Zakopane 34 - 500.